Atrinova Affärsutveckling AB

 

Affärsutveckling

Affärsutveckling är att hjälpa företag att förbättra och utveckla sina affärer. En vilja till utveckling skapar förutsättningar för tillväxt, långsiktigt lönsamhet och sysselsättning. Atrinovas affärsutvecklingsmodell bygger på att förmedla kompetens, kontakter och kapital.

Kompetens: Kompetens är en avgörande förutsättning för att driva ett lyckosamt företag. Svårigheten ligger i att kunskap krävs inom ett stort antal områden såväl inom som utom företagets egna kärnområden. Atrinova bygger nu upp ett nätverk av personer och företag som besitter olika kompetenser som kan användas för att utveckla företagen vi arbetar med. Kompetensområden som kan stödjas är exempelvis ekonomi, teknik, försäljning, juridik, immaterialrätt, marknadsföring, IT, affärsutveckling och produktutveckling.

Kontakter: Ett väl utvecklat kontaktnät skapar förutsättningar för framgångsrikt företagande, men tar lång tid att bygga upp. Atrinova arbetar aktivt med kontaktskapande aktiviteter som kommer företagen till nytta. Detta genomförs bland annat genom att vi knyter ett antal affärscoacher till vår verksamhet, personer som själva har gedigen erfarenhet av företagande och som själva har skapat sig ett stort kontaktnät. Affärscoacherna stöttar företagen i dess utveckling och bidrar på ett målmedvetet sätt till att driva företagens utveckling framåt.

Kapital: Allt företagande är beroende av finansiering av olika slag. Särskilt i nystarts- och utvecklingsskeden är kapitalet en grundförutsättning. Atrinova har byggt upp relationer till aktörer inom olika sektorer i det finansiella området, allt från statliga enheter så som ALMI och Innovationsbron, via banker, till det privata riskkapitalområdet och affärsänglar, allt i syfte att förmedla den för tiden och situationen bästa finansieringen till utvecklingsföretagen.

Utöver de tre kärnområdena ovan kan Atrinova bistå med praktiska lösningar vad gäller lokaliteter, arbetsredskap så som kontorsutrustning eller dylikt. Detta genomförs både i egen regi och/eller i samarbete med andra lokala aktörer.

Den samlade kompetens och det gemensamma nätverk som personer kopplade till arbetet i Atrinova besitter används således som resurser både till nystartsföretag och till utveckling av befintliga företag. En tydlig målsättning i arbetet är att bedriva arbetet med en hög ambitionsnivå, förmedla innehåll med hög kvalité till en målgrupp med förmodade höga förväntningar.

Atrinova

Tanken bakom namnet "Atrinova" är följande: ”Tri” visar på att bolaget är ett så kallat triple-helix-samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle och ändelsen nova visar på kopplingen till Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling. A:et särskiljer bolaget från ägarföreningen Trinova.