Sveriges största infrastrukturprojekt inom bergbyggnation slutrapporterar

bild till glimtar

TRUST –TRansparent Underground STructure är Sveriges största infrastrukturprojekt inom bergbyggnation. De har utfört försök på Äspölaboratoriet via Nova FoU. Just nu slutrapporterar de som bäst.

TRUST är ett Forsknings och Utvecklingsprojekt inom bergbyggnation som tar fasta på ett konstruktivt samarbete mellan universitetsbaserade forskare, FoU-funktioner inom Trafikverket och specialister i branschen.

Med ett växande väg- och järnvägsnät blir det allt viktigare att bygga kostnadseffektiva tunnlar berganläggningar som är säkra, miljövänliga, energisnåla och lätta att underhålla. De senaste åren har också de svenska och europeiska energi- och miljömålen skärpts, liksom regelsystemen. Det är därför angeläget att utveckla och implementera nya och förbättrade metoder och tekniker för planering, projektering och byggande av underjordsanläggningar. 

Den övergripande visionen för TRUST är att främja forskning om hållbar utveckling av urban infrastruktur  under jord. 

Medverkande organisationer: Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Lunds Tekniska Högskola LTH, Luleå Tekniska Universitet LTU, NCC,Sveriges Geologiska Undersökningar SGU, Trafikverket, Tyréns, Uppsala Universitet och Århus Universitet

Inom projektet publiceras flera artiklar och flera doktorsavhandlingar. Nedan några exempel på publikationer.

1) I Journal of Geophysical Research: Delineating fracture zones using surface-tunnel-surface seismic data, P-S, and S-P mode conversions. B. Brodic,A. Malehmir,C. Juhlin.
2) I RMT i augusti First Break : Multi-component digital-based seismic landstreamer and boat-towed radio-magnetotelluric acquisition systems for improved subsurface characterization in the urban environment. Bojan Brodic, Alireza Malehmir, Mehrdad Bastani, Suman Mehta, Christopher Juhlin, Emil Lundberg and Shunguo Wang
3) Scientific Reports-Nature artikel: Alireza Malehmir, Georgiana Maries, Emma Bäckström, Monika Schön & Paul Marsden: Developing cost-effective seismic mineral exploration methods using a landstreamer and a drophammer.
4) Doktorsavhandling av Shunguo Wang vid UU: Joint inversion and integration of multiple geophysical data for improved models of near-surface structures. Disputation den 18:de september.
2017-11-07