Nanoteknik i världsklass på väg till Oskarshamn

microskop

Det fleråriga samarbetet mellan oss och Linköpings universitet ger ytterligare resultat. Nu har Linköpings universitet och mångmiljonprojektet FunMat II, där Oskarshamn är en part, beviljats medel från den statliga finansiären Vinnova.

Syftet med Vinnovas finansiering av kompetenscentrum är att universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass. Kompetenscentret FunMat II bedriver forskning inom högpresterande material med ytor som optimerats på nanonivå för batterier, bränsleceller och verktyg. Centret ska också vara delaktigt i utbildningen av morgondagens ingenjörer inom materialvetenskap. Tretton aktörer är parter i centret, från Oskarshamn deltar Saft AB och Oskarshamns kommun genom Bildningsförvaltningen. Andra deltagare är bland annat Sandvik, forskningsinstitutet Swerea KIMAB och Uppsala universitet.


Vinnova: En statlig myndighet under Näringsdepartementet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning inom bland annat sensorteknik, resurseffektiva fordon, additiv tillverkning och biologiska läkemedel. I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Satsningen utgör en del i regeringens initiativ med strategiska samverkansprogram. På det sättet ska ny kunskap och ny teknik föras ut via näringsliv eller andra delar av samhället och bidra till utvecklingen av nya produkter, processer och tjänster. 
Satsningen ska också göra Sverige mer attraktivt för kunskapsintensiva företag.


2017-04-07