Förverkliga din affärsidé!

Atrinova är den rätta platsen för dig som vill förverkliga din affärsidé lite snabbare och lite smartare.  
Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet och avknoppningar från industrin, med särskilt fokus på kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet. Atrinova arbetar också med särskilda och fördjupade affärsutvecklingsinsatser, bland annat för att därigenom också bevara befintliga och utveckla nya, stabila och långsiktiga arbetstillfällen i regionen, och kommersialisering av forskningsresultat. Syftet är att skapa tillväxt i regionen och därmed bevara och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv. 
       

    

Inkubator

Företagsinkubatorn arbetar för att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential. Företagsinkubatorn stöttar innovatörer genom coachning, expertrådgivning, kontakter till kapital och erbjuder en kreativ tillväxtmiljö i anpassade kontorslokaler. Företagsinkubatorn är också en stödfunktion till test- och demonstrationsplattformen där affärsutvecklingsstöd kan erbjudas.

      

Demosite

Som ett särskilt uppdrag från Oskarshamns kommunarbetar Atrinova med att etablera en marknadsnära demonstrationsplattform för innovationer inom energi/miljö/teknik. Plattformen erbjuder en attraktiv demonstrationsmiljö tillsammans med kompetens inom affärsutveckling och projektledning för att nya innovationer ska nå marknaden. Målsättningen är att stärka Oskarshamns profil som ett internationellt energicentrum, att nya företag startas och utvecklas och bidra till en breddning av näringslivet i regionen.

   

Avknoppning och etablering

Atrinova arbetar med att stötta avknoppnings- och innovationsprojekt från befintliga företag, koordinering och etablering av nya företag samt kommersialisering av forskningsresultat från de projekt som bedrivs i regionen.

Atrinova arbetar även med särskilda insatser mot kommun och företag, det kan bland annat innebära koordinering av utvecklingsinsatser, rådgivning med mera.